JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 2VS1
  • 인천
2022/10/23일요일 15:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.08.13 인천 3:1 전북
2022.07.09 전북 2:2 인천
2022.05.08 인천 0:1 전북
2021.09.25 전북 2:0 인천
2021.05.29 인천 1:1 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 9 10 0 0 19
유효슈팅 5 5 0 0 10
파울 3 5 0 0 8
경고 1
퇴장 0
코너킥 3 2 0 0 5
프리킥 8 7 0 0 15
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

인천

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 10 7 0 0 17
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 5 6 0 0 11
경고 3
퇴장 0
코너킥 4 4 0 0 8
프리킥 3 5 0 0 8
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 3 1 0 0 4

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No33.박진성 출장 전반31(23) 0/0 0 0 0 0 0
No5.윤영선 출장 후반37(15) 0/0 0 0 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 3 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 0 0 0 0
No36.강상윤 출장 전반31(11) 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 출장 후반21(97) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반21(27) 0/0 0 0 0 0 0
No10.조규성 출장 1/1 0 3 1 0 0
No13.김보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반37 0/0 0 1 0 0 0
No11.바로우 교체출장 전반31 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 교체출장 전반31 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반21 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 교체출장 후반21 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 7271명