JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 강원
  • 0VS1
  • 전북
2021/10/02토요일 14:00강릉 종합운동장

역대전적

2021.04.24 강원 1:1 전북
2021.03.09 전북 2:1 강원
2020.08.30 전북 1:2 강원
2020.05.30 강원 1:0 전북
2019.12.01 전북 1:0 강원

경기기록

강원

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 12 0 0 16
유효슈팅 1 6 0 0 7
파울 3 4 0 0 7
경고 2
퇴장 0
코너킥 0 4 0 0 4
프리킥 7 11 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 11 4 0 0 15
유효슈팅 6 1 0 0 7
파울 7 10 0 0 17
경고 4
퇴장 0
코너킥 4 3 0 0 7
프리킥 5 6 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 1 0 0
No23.김진수 출장 0/0 0 2 1 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 3 2 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No5.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 0/0 0 2 0 0 0
No24.김승대 출장 후반7(4) 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 출장 후반14(15) 1/0 0 1 0 0 0
No27.문선민 출장 0/0 0 4 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 3 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반14 0/0 0 0 0 0 0
No16.이유현 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No4.최영준 교체출장 후반7 후반37(14) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반37 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 1312명