JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 0VS0
  • 서울
2022/09/07수요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.07.06 서울 0:1 전북
2022.05.05 전북 1:1 서울
2021.09.05 서울 3:4 전북
2021.08.15 전북 3:2 서울
2021.02.27 전북 2:0 서울

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 7 0 0 9
유효슈팅 2 4 0 0 6
파울 9 3 0 0 12
경고 0
퇴장 0
코너킥 0 3 0 0 3
프리킥 7 12 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 5 0 0 6

서울

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 3 0 0 5
유효슈팅 0 1 0 0 1
파울 6 12 0 0 18
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 0 0 0 2
프리킥 10 8 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 출장 0/0 0 0 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 2 0 0 0
No15.구자룡 출장 0/0 0 2 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 전반31(11) 0/0 0 0 0 0 0
No28.맹성웅 출장 0/0 0 2 0 0 0
No97.김진규 출장 후반0(9) 0/0 0 2 0 0 0
No13.김보경 출장 후반32(7) 0/0 0 1 0 0 0
No27.문선민 출장 후반43(5) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No5.윤영선 교체출장 후반43 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반32 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 교체출장 전반31 0/0 0 1 0 0 0
No34.장윤호 대기 0/0 0 0 0 0 0
No47.박채준 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 4121명