JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 전북
  • 1VS0
  • 수원
2021/09/18토요일 14:20전주 월드컵경기장

역대전적

2021.05.09 전북 1:3 수원
2021.04.03 수원 1:3 전북
2020.08.15 수원 1:3 전북
2020.05.08 전북 1:0 수원
2019.09.28 전북 2:0 수원

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 3 7 0 0 10
유효슈팅 2 3 0 0 5
파울 9 9 0 0 18
경고 2
퇴장 0
코너킥 4 7 0 0 11
프리킥 10 7 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 2 0 0 2

수원

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 5 4 0 0 9
유효슈팅 2 2 0 0 4
파울 9 7 0 0 16
경고 0
퇴장 0
코너킥 4 3 0 0 7
프리킥 9 11 0 0 20
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 출장 0/0 0 4 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 3 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 2 1 0 0
No5.백승호 출장 0/1 0 1 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 1 0 0 0
No21.송민규 출장 후반31(7) 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 출장 후반46(24) 0/0 0 1 0 0 0
No27.문선민 출장 0/0 0 3 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반0(10) 0/0 0 1 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No33.박진성 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No24.김승대 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반31 0/0 0 0 0 0 0
No10.일류첸코 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 3837명