JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 김천
  • 2VS2
  • 전북
2022/09/03토요일 19:00김천종합운동장

역대전적

2022.07.02 김천 상무 FC 1:2 전북
2022.03.19 전북 1:1 김천 상무 FC

경기기록

김천 상무 FC

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 2 9 0 0 11
유효슈팅 1 5 0 0 6
파울 4 2 0 0 6
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 4 0 0 6
프리킥 4 4 0 0 8
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 6 7 0 0 13
유효슈팅 2 7 0 0 9
파울 4 4 0 0 8
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 5 0 0 6
프리킥 4 2 0 0 6
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No33.박진성 출장 후반46(15) 0/0 0 0 0 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 0 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.맹성웅 출장 후반25(14) 0/0 0 2 1 0 0
No8.백승호 출장 0/1 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 후반46(36) 0/1 0 3 0 0 0
No97.김진규 출장 후반14(27) 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 출장 후반25(7) 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 1 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반25 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반25 0/0 1 0 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반14 0/0 0 0 0 0 0
No36.강상윤 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 1273명