JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 2VS0
  • 대구
2020/11/01일요일 15:00전주 월드컵경기장

역대전적

2020.08.08 대구 0:2 전북
2020.05.24 전북 2:0 대구
2019.11.03 대구 0:2 전북
2019.09.25 전북 0:2 대구
2019.07.10 대구 1:4 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 0 0 0 2
슈팅 6 8 0 0 14
유효슈팅 5 6 0 0 11
파울 3 3 0 0 6
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 2 0 0 4
프리킥 7 6 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 3 8 0 0 11
유효슈팅 2 4 0 0 6
파울 6 4 0 0 10
경고 1
퇴장 0
코너킥 0 3 0 0 3
프리킥 3 4 0 0 7
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 2 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 1 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 3 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No11.조규성 출장 후반21(13) 2/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 후반33(44) 0/0 0 2 1 0 0
No14.이승기 출장 후반45(32) 0/0 0 1 0 0 0
No37.바로우 출장 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 출장 0/0 0 0 1 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 교체출장 후반33 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 교체출장 후반45 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반21 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 10251명